Elindultak a képzési pályázatok

A “GINOP-6.1.6-17 és VEKOP-8.3.1-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című pályázati felhívások nyíltak, mely az egész ország területén elérhető a vállalkozások számára.

A felhívás célja:

A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. (Tehát fontos, hogy minél előbb beérkezzen a pályázata!)

Támogatást igénylők köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft az alábbiak szerint:

a) Ha a képzésben résztvevők minimális létszáma összesen: 3 fő, akkor az igényelt támogatás összege: 3.000.000.- Ft
b) 3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

Maximális támogatás mértéke:

Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás esetében: 70%
Képzési támogatás középvállalkozás esetében: 60%
Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás): 70%

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Képzések lebonyolítása:
– saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy
– vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
– saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;
beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést.

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

1) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
2) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
3) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
4) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
5) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:
a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is)

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek

b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
1) belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével);
2) szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
3) saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
e) Munkahelyi mentor alkalmazása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:
– A megvalósult képzések honlapon való kommunikációja.
– A tananyagok, oktatási segédanyagok illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
– A tartalmi értékelési szempontok 6. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés) szerinti, fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben szeretne a fenti pályázaton támogatást igényelni!

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.